Estimated Website Traffic Worth $907 US Dollars - 25 Apr 2014

Youth-health.gr ranks #5,145,595 in the world and generates 414 Page views for daily. FreeWebsiteReport estimates Youth-health.gr for a valuation of $907 USD for it's visitor traffic that has the potential for CPC and Display-based advertising. This traffic data suggests the Advertisers with a Traffic Acquisition Cost (TAC) of $1.24 for daily and $37.26 for monthly to spend on advertisements with Youth-health.gr. Youth-health.gr receives most of it's organic referrals traffic from 44 websites around the world. Youth-health.gr servers are located in the Greece.
Calculating Next Update..
Backlink [Detailed Backlinks Reports]
Traffic Estimates
Time Range Traffic Rank Reach Rank Reach(Mil.) PageViews Rank PageViews(Mil.) PageViews(Per User)
3 Month
5,145,5954,792,1810.236,393,46301.5
1 Month
4,719,0694,477,5410.265,536,87401.5
ALEXA Traffic Trends
youth-health.gr Daily Traffic Rank Trend Charts
youth-health.gr Daily Reach Charts
youth-health.gr Daily Pageviews Charts
youth-health.gr Organic Google Bing Search Visits Charts
Unique and Geo Vistors
youth-health.gr Quantcast traffic chart
 • Domain NameYouth-health.gr
 • Google Page Rank5/10
 • Alexa Website Rank#5,145,595
 • Daily Revenue$1.24
 • Monthly Revenue$37.26
 • Daily Page Views 414
 • Website Backlinks44
 • Last Updated25 Apr 2014
Title

ÌïíÜäá ÅöçâéêÞò Õãåßáò - Adolescent Health Unit

Description

ÌïíÜäá ÅöçâéêÞò Õãåßáò (Ì.Å.Õ.), Â' ÐáéäéáôñéêÞ ÐáíåðéóôçìéáêÞ ÊëéíéêÞ ôïõ Íïóïêïìåßïõ Ðáßäùí Ð&Á Êõñéáêïý. Ç Ì.Å.Õ áðåõèýíåôáé óôïí Ýöçâï Ýöçâç 11-19 åôþí êáé óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõò ãéá óõæÞôçóç êáé åðßëõóç èåìÜôùí ðïõ ôïõò áðáó÷ïëïýí. Ç åöçâåßá åßíáé ìßá áðü ôéò ðéï ïõóéáóôéêÝò ðåñéüäïõò óôçí æùÞ ôïõ áíèñþðïõ, áðïôåëþíôáò ôç ãÝöõñá ìåôáîý ôçò ðáéäéêÞò æùÞò êáé ôçò åíçëéêßùóçò.

Keywords

Youth-health

Reviews & Ratings
1 Stars
Safety

Google Safe Browsing - Safe website. Clean from Viruses, Malicious Worms, Adwares, Trojans, Spywares and Suspicious Phishing Attacks.

Facebook

//www.facebook.com/search.php?q=youth-health

Twitter

//twitter.com/#!/youth-health

BBB Complaints

//www.bbb.org/search/?term=youth-health

Wikipedia

//en.wikipedia.org/wiki/youth-health

Crunchbase

//www.crunchbase.com/organization/youth-health

History

//www.web.archive.org/web/*/youth-health.gr

Whois

http://whois.domaintools.com/youth-health.gr

DMOZ Open Directory
Popularity by Country
Popularity by City
Popularity by Domain and Sub Domains
Similar Traffic Websites
Other Websites Owned By Owner
 • IP Address46.226.194.5
 • CountryGreece
 • Latitude0.99990000
 • Longitude0.99990000
 • WebserverLiteSpeed
 • Server ScriptPleskLin

Website Contacts

No contact informations found!
Back to Top